عوامل تاثیرگذار بر میل به بازدید های مکرر گردشگران از روستای تاریخی کندوان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 • استاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای برقراری روابط منطقی میان متغیرهای مستقل و وابسته عوامل تاثیرگذار بر میل به بازدید های مکرر گردشگران از روستای تاریخی کندوان را بررسی کرده است. به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه آماری 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با توجه به نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون های پارامتریک رگرسیون به روش گام به گام و پیرسون استفاده شده است. در گام اول علاقه به معماری صخره ای و در گام دوم امکانات به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده اند. ضریب تبیین علاقه به معماری صخره ای 43% است. یعنی با افزایش یک واحد در نوع علاقه به معماری صخره ای، میزان علاقه به بازدید دوباره 43% افزایش می یابد. در مقابل علاقه به بازدیدهای مکرر از روستای کندوان، امکانات با ضریب beta، 25%- در بازدید دوباره از روستای کندوان تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها