تحلیل رابطه و پیامدهای محیطی توسعه گردشگری و تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامسر با استفاده از پردازش تصاویر سنجنده TM

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

3 استادیار مهندسی علوم خاک ، دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از مهمترین پیامدهای توسعه گردشگری به خصوص توسعه گردشگری در نواحی شمالی کشور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی می‎باشد از آنجایی‎که توسعه این نوع گردشگری یک فعالیت منبع پایه با تأکید بر زمین مناسب برای ساخت مسکن و دیگر زیر‎ساخت‎ها می‎باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تغییرات کاربری اراضی در اثر توسعه گردشگری خانه‎های دوم در شهرستان رامسر می‎باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با تأکید بر پیمایش محلی می‎باشد. اطلاعات به دو شیوه میدانی و اسنادی که شامل تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست دریک بازه زمانی 24 ساله در سال‎های 1989 ،2000 و 2011 می باشد تهیه شده است و برای درک اثرات و پیامدهای تغییرات کاربری اراضی در اثر توسعه فعالیت‎های گردشگری از اطلاعات پرسشنامه استفاده شده است. نقشه‎های کاربری اراضی برای هر سه سال در نرم‎افزار ENVI تهیه شد و تغییرات هر کاربری در این نرم‎افزار محاسبه گردید و از طرف دیگر اطلاعات جمع‎آوری شده پرسشنامه‎ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش قرار گرفته است. یافته‎های تحقیق بیانگر آن است که توسعه گردشگری در سطح وسیعی تغییرات اراضی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها