بررسی اثرات اقتصادی _ اجتماعی گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد سیستمی(مطالعه موردی: در روستای فرجین در همدان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

گردشگری یکی از مهمترین موضوعات کنونی در زمینه توسعه روستایی به شمار می آید که از دیدگاه پایداری دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. اگرچه توسعه گردشگری از طریق ارتقای سطح و کیفیت زندگی ، اشتغال و بهبود شاخص های اقتصادی _ اجتماعی به عنوان یکی از راه های بهبود اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی دیده شده است، امّا اگر این توسعه به صورت پایدار و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن صورت نپذیرد می تواند آثار نامطلوب متعددی در زمینه های مختلف اقتصادی و طبیعی از جمله تهدید تخریب محیط زیست را بهمراه داشته باشد. روش تحقیق در این مطالعه بر اساس رهیافت تلفیقی کمی و کیفی شامل شبیه سازی دینامیکی با بهره گیری از نرم افزار I Think و روش تحلیلی _ توصیفی می باشد که در آن داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه از ساکنین روستای فرجین در سال 1391 جمع آوری گردیده است.بررسی های حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی مهمترین مولفه های تاثیر پذیر از گردشگری روستایی بوده به طوری که حدود 70 درصد از واریانس کل عامل ها را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها