زمینه یابی فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با محوریت گردشگری روستایی در بخش کن استان تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

چکیده:
توسعه­ی گردشگری روستایی از مسیر کسب­و­کارهای کوچک که غالباً به سرمایه­های اندک نیازمند هستند، می­تواند نقش مهمی در متنوع­سازی اقتصاد روستاها ایفا کند. از­این­رو مطالعه­ی حاضر با هدف شناسایی بسترهای موجود برای ایجاد و گسترش بنگاه­های گردشگری از دیدگاه ساکنین نواحی روستایی بخش کن، صورت پذیرفت. جامعه­ی آماری تحقیق را 2767 نفر از ساکنین نواحی روستایی بخش کن تشکیل داده­اند که با استفاده از جدول مورگان و تاکمن، 300 نفر از آنان از طریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار کار پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که ایجاد بنگاه­های گردشگری که ضمن ارائه­ی خدمات بهتر برای گردشگران، رفاه بیشتری برای ساکنان منطقه فراهم آورد، از اولویت بالاتری برخوردار بود. پاسخگویان جوان­تر و فعالان بخش گردشگری با سطح درآمد پایین­تر، تمایل بیشتری نسبت به امکان ایجاد و توسعه کسب­و­کار گردشگری در منطقه داشتند.

کلیدواژه‌ها