ظرفیت تحمل ‏اجتماعی و واکنش‏های رفتاری دیدارکنندگان به ازدحام در سایت‏های طبیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
یکی از فاکتورهای بسیار تاثیرگذار بر رضایت گردشگران، کیفیت تجربه‏ی گردشگری است. ازدحام بیش از حد در زمان اوج تقاضا در برخی از سایت‏های گردشگری کشور منجر به عبور از آستانه‏های ظرفیت تحمل اجتماعی شده و نهایتاً به افت کیفیت تجربه‏ی گردشگران می‏انجامد. با این‏حال، برطبق مطالعات دیدارکنندگان در واکنش به ازدحام ادراک‏شده، برخی سازوکارهای مقابله‏ای را به‏کار می‏گیرند تا هم‏چنان رضایت خود را در سطح بالایی نگه دارند.
هدف از مطالعه‏ی حاضر، تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی دیدارکنندگان و واکنش‏های رفتاری آنان به ازدحام در آبشار مارگون بوده است. جامعه‏ی آماری این تحقیق را گردشگران درون‏حوزه‏ای دیدارکننده از آبشار مارگون تشکیل می‌دادند. داده‏های موردنیاز در تعطیلات نوروز 1390، به روش میدانی و از طریق پرسش‏نامه جمع‏آوری گردید. ازدحام ادراک شده به عنوان یک سازه روان‏شناختی از طریق فنون خود‏اظهاری و براساس مقیاس وسک و هبرلین سنجیده ‏شد. برای تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی از رویکرد هنجاری و روش تصویری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 273 پرسش‏نامه، نشان داد که تراکم سایت از آستانه‏های اجتماعی مطلوب دیدارکنندگان فراتر رفته‏‏است. یافته‏ها مؤید این موضوع بود که شاخص رضایت به تنهایی برای تعیین سطح ظرفیت تحمل اجتماعی کافی نیست. بعلاوه، جایگزینی زمان و بطور مشخص کاهش طول مدت دیدار غالب‏ترین واکنش رفتاری بود.

کلیدواژه‌ها