تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتل‌داری استان سمنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
صنعت هتلداری به‌عنوان یکی از زیرساخت­های مهم صنعت گردشگری به‌ شمار می­رود و کیفیت خدمات یکی از ‌مهم‌ترین مباحث در رقابت­پذیری بنگاه­های خدماتی در صنعت هتلداری است؛ بنابراین هتل­ها باید با آگاهی از انتظارات مشتریان خود و همچنین ویژگی­هایی که انتظارات آن‌ها را از کیفیت خدمات تحت تأثیر قرار می­دهد، کیفیت خدمات خود را ارتقا داده و رضایت مشتریان خود را جلب کنند. تحقیق حاضر تأثیر ویژگی­های جمعیت‌شناختی سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان درآمد و میزان تحصیلات 168 نفر از مهمانان هتل­های سه‌ستاره‌ به‌ بالای استان سمنان را بر انتظارات آن‌ها از کیفیت خدمات مورد بررسی قرار داده است. برای سنجش کیفیت خدمات از شاخص لادجسرو[1] استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی 26 سؤال به 5 بعد کیفیت خدمات تقلیل یافته و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره، تأثیر ویژگی­های جمعیت‌شناختی بر ابعاد پنج‌گانه‌ی کیفیت خدمات بررسی شده و فرضیه­ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که سن، تنها ویژگی جمعیت‌شناختی است که بر انتظارات مشتریان از پنج بعد کیفیت خدمات تأثیر می­گذارد و ویژگی­های جمعیت‌شناختی جنسیت، وضعیت تأهل، میزان درآمد و میزان تحصیلات هیچ تأثیری بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات نمی­گذارند.[1] LODGSERV

کلیدواژه‌ها