نقش رویدادهای فرهنگی در اقتصاد گردشگری شهری با تأکید بر مدل LQ (مورد مطالعاتی: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
گردشگری شهری به­عنوان یکی از عوامل مهم توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب می‌شود. نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران­ به­عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های فرهنگی در تقویم نمایشگاه‌های جهان ثبت شده است. بر این اساس، هدف این تحقیق شناخت اثرات اقتصادی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌‎باشد و داده‌های مورد نیاز آن از طریق پرسش‌نامه و به­صورت میدانی جمع‎آوری و با استفاده از مدل‎ ضریب تکاثری (LQ) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. براساس یافته‌ها، می‌­توان گفت نمایشگاه کتاب     به­عنوان یک فرصت گردشگری، نقش مهمی درجذب گردشگر، توسعه‌ی گردشگری و اقتصاد شهر دارد. از مهم‌ترین تأثیرات اقتصادی این رویداد فرهنگی، اشتغالزایی و درآمدزایی برای شهروندان شاغل در بخش خدمات می­باشد. ضریب تکاثری در قالب داده‌های این پژوهش در بخش هتل و اقامت حدود 81/1 و در حالتی دیگر 875/0 می­باشد. همچنین، حداکثر ضریب تکاثری کلیه بخش­‌ها 66/1 و حداقل آن 875/0 محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ضریب تکاثری گردشگری در تهران تقریباً نزدیک به سطحی از ضریب تکاثری است که دیگر شهر‌ها و کشور‌های توریستی جهان دارند و یا حداقل در سطح متوسط جهانی قرار دارد. به­طور کلی می‌توان گفت نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران نقش یک فرصت گردشگری شهری را ایفا می‌کند و تأثیراتی را در حوزه­ی اشتغال، درآمد، ارزآوری، پویایی جریان­های مولد اقتصادی، سرمایه‎گذاری و فعال کردن جریان­های مولد اقتصادی و تقویت فرهنگ اعمال می­کند.

کلیدواژه‌ها