اثر بحران مالی 2008 بر تجارت دوجانبه‌ی خدمات بین‌المللی گردشگری ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

بحران مالی، جزء موثرترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه‌ی اقتصادی رخ می­دهد و نهایتاً به کشورهای دیگر سرایت می‌کند و شاخص­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. یکی از مهم­ترین شاخص­های اقتصادی، تجارت بین‌الملل است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سازمان­های مختلف، بحران مالی تأثیر کمتری بر تجارت خدمات نسبت به تجارت کالا داشته است؛ از این رو سیاست­گذاری صحیح بر این بخش می­تواند در زمان بحران مالی کاهش کمتری را در حجم کل تجارت بین‌الملل ایجاد کند؛ لذا در این مطالعه به بررسی اختصاصی اثر بحران مالی بر تجارت بین‌الملل بخش خدمات طی سال­های 2003-2010 پرداخته شده است و با توجه به اینکه گردشگردی یکی از مهم­ترین زیربخش­های خدمات است، یک بررسی موردی در این زمینه نیز با استفاده از الگوی جاذبه و با به‌کارگیری نرم‌افزار Stata11 صورت گرفته است.
نتایج نشان می­دهد تغییرات وضعیت مالی، اثر مستقیم بر حجم تجارت کل خدمات و تجارت خدمات گردشگری دارد و تغییرات این شاخص بر تجارت خدمات گردشگری نسبت به تجارت کل خدمات اثر کمتری دارد. همچنین سایر عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه‌ی خدمات شامل درآمد سرانه، نرخ ارز و مسافت است.

کلیدواژه‌ها