عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

صنعت گردشگری نقش مهمی دراقتصاد کشورها دارد؛ به طوری که اقتصاد برخی از کشورها شدیداً وابسته به تحولات این صنعت است. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب می‌پردازد. برای این منظور، از مدل داده‌های تابلویی کشورهای منتخب طی دوره‌ی زمانی2010- 1995 استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه حاکی از آن است که مدل جغرافیای جدید اقتصادی توضیح مناسبی برای تراکم گردشگر در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب فراهم می‌کند. مشخصاً صرفه‌های ناشی از مقیاس (اندازه‌ی نسبی بازار) و سطح نسبی توسعه‌یافتگی دارای اثر مثبت بر تراکم گردشگر هستند. همچنین، هزینه‌ی گردشگری اثر منفی و معنادار بر تراکم گردشگر دارد. افزون بر این، انتظارات و عادات رفتاری گردشگران نیز موجب افزایش تراکم گردشگر می‌شود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، توصیه می شود در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری و منافع حاصل از تراکم گردشگری مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها