بررسی نقش عوامل زمینه‌ای بر اهمیت به توسعه‌ی گردشگری بین‌المللی (مطالعه‌ی موردی: نگرش مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

در این مقاله به منظور شناخت عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری بین‌المللی در ایران، رویکردها و مدل­های مختلف مطرح و بررسی شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، از نظر  هدف کاربردی، از نظر نوع داده­ها کمی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده­ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند که از نظرها و دیدگاه­های آن‌ها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تأیید شده است.
 در مرحله‌ی بعد بر­ اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤال‌ها و فرضیه­های پژوهش، با استفاده از یک پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، گویه­های مستخرجه در نمونه‌ی آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده­ها در دو بخش متغیر­های زمینه­ای و متغیر­های اصلی با استفاده از شاخص­های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های تفاوت میانگین استفاده شده است. نتایج نشان داد بین دیدگاه مدیران در ارتباط با عوامل مؤثر بر جذب گردشگر بر حسب متغیرهای زمینه‌ای تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها