بررسی‌تاثیر نمادها و نشانه های شهری در توسعه گردشگری (مطالعه ی موردی: شهر‌تبریز)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مراغه

چکیده

امروزه‌ یکی از مهم‌ترین ‌فضاهایی‌ که‌ مورد‌ توجه و بازدید گردشگران ‌قرار گرفته و فرصت‌های ‌بسیاری ‌برای گردشگران به­وجود آورده­اند، فضاهای شهری می­باشند. آنچه که فضاهای یک شهر را پویا و جذاب ساخته و سبب ایجاد رضایت در بین شهروندان و جذب‌گردشگران می­شود، تاریخ،‌ فرهنگ‌غنی، زیبایی‌‌بصری و منظر‌‌ شهری ‌است‌ که نمود ویژه آن‌ها در المان­ها و نمادهای‌شهری ‌به وضوح قابل رویت است. در این پژوهش‌ تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت صنعت ‌گردشگری در توسعه‌ی پایدار ‌شهری، با رویکردی ‌توصیفی‌-‌تحلیلی در یک فضای علمی، نقش نمادها و المان­های ‌شهری در جذب ‌گردشگر مورد بررسی ‌قرار گیرد. در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه، با روش ‌نمونه­گیری تصادفی ‌ساده از گردشگران برای گردآوری ‌اطلاعات استفاده ‌‌شده است. برخی از یافته­های این تحقیق نشان می‌دهد فضای‌ گردشگری تبریز تحت تأثیر فضای ‌تاریخی ‌شهر قرار گرفته است. در این ‌راستا یک ارتباط قوی ذهنی و فرهنگی‌ بین بازدیدکنندگان و نمادها و المان­هایی‌که ‌متناسب با فرهنگ جامعه‌ی ‌اسلامی ‌ایرانی‌ ساخته شده­اند است. همچنین ‌تحلیل­های‌ نرم­افزار SPSS از آزمون­های ‌واریانس ‌یک­طرفه و‌ رگرسیون ‌خطی ‌نشان‌ می‌دهد که بین نوع ‌کاربری­اراضی ‌اطراف ‌المان­ها و جذب‌گردشگر و همچنین ‌استفاده ‌از فناوری­های ‌اطلاعات‌ در اطلاع­رسانی ‌نمادها و المان­ها و توسعه‌ی گردشگری ‌شهری ‌ارتباط معناداری‌ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها