برنامه ریزی و توسعه گردشگری (JTPD) - نمایه نویسندگان