نویسنده = میر هاشمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر در توسعه‌ی گردشگری جنگ (مطالعه موردی: مناطق عملیاتی استان خوزستان)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 110-129

سید مجتبی محمود زاده؛ علی میر هاشمی؛ مصطفی میر؛ فاطمه عنبر فروش