نویسنده = شفیعی عربی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط میان کیفیت، اعتماد، رضایت و وفاداری الکترونیکی در صنعت هتلداری

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 52-71

حسین رضایی دولت آبادی؛ محمد شریفی تهرانی؛ محمد علی شفیعی عربی؛ کوروش اسفندیار