نویسنده = رضاطبع ازگمی، سیده خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ ناصر سلطانی؛ اکبر معتمدی مهر