نویسنده = داداشی رودباری، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری (مطالعه ی موردی: استان مازندران)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 200-217

همت اله رورده؛ محمد باعقیده؛ عباسعلی داداشی رودباری