نویسنده = رنجبریان، بهرام
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 72-92

سمیه محمودی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی