نویسنده = فاضل ترشیزی، داود
تعداد مقالات: 1
1. بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 146-168

داود فاضل ترشیزی؛ سید مرتضی هژبرالساداتی؛ زهرا ناجی عظیمی