نویسنده = سجودی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی گردشگران (مطالعه موردی: شهر ماسوله)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 73-96

مریم جعفری مهرآبادی؛ فاطمه امامی؛ مریم سجودی