نویسنده = علیزاده، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شرایط اقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری براساس شاخص اقلیم - گردشگری CIT

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 74-91

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سعید نجفی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ محمود حسن پور


2. ژئومورفوتوریسم و مقایسه‌ی روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-104

مجتبی یمانی؛ سعید نگهبان؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ محمد علیزاده