نویسنده = شاه آبادی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 8-30

ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی