نویسنده = مالکی نژاد، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی توسعه گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 77-96

میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ آسیه مالکی نژاد