نویسنده = شمسی پور، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر و گردشگری در شهر همدان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 141-159

علی اکبر شمسی پور؛ رحیم فرخ نیا؛ راحله علیرضایی


2. ارزیابی شرایط اقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری براساس شاخص اقلیم - گردشگری CIT

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 74-91

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سعید نجفی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ محمود حسن پور