نویسنده = انصاری، آذرنوش
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و سنجش پیشرانهای کلیدی موثر در تعیین حس مکان مقاصدگردشگریمطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 52-67

احمدرضا مولایی؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری