نویسنده = رنجبریان، بهرام
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مخاطرات ادراک شده‌‌ی گردشگران بالقوه از ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 53-75

بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی؛ شیرین سلیم