نویسنده = متفکر آزاد، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد پویایی های سیستمی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 26-54

احمد اسدزاده؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور؛ نینا میرایی