نویسنده = رضوی زاده، ندا
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی گردشگران شهری: کاربست مـدل نهـادی کوهـن (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 169-190

سیمین فروغ زاده؛ ندا رضوی زاده