نویسنده = امام قلی، لقمان
تعداد مقالات: 2
2. تحلیلی در خصوص ضرورت توجه به آموزش محیطزیست در بخش گردشگری شهر مشهد

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 166-188

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ لقمان امام قلی