نویسنده = سعیدی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. موانع اساسی سیاست¬گذاری گردشگری از نظر نخبگان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 33-56

علی اصغر سعیدی؛ سید محمد بهشتی؛ رضا رضوانی