نویسنده = نگهبان، سعید
تعداد مقالات: 2
2. ژئومورفوتوریسم و مقایسه‌ی روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-104

مجتبی یمانی؛ سعید نگهبان؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ محمد علیزاده