نویسنده = فیروزنیا، قدیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی ساختار مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم درکشورهای منتخب

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 31-58

الهه انزایی؛ قدیر فیروزنیا؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری