دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-240 
1. بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق


6. گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط‌ زیست (مطالعه موردی: گردشگران ساحلی استان مازندران)

صفحه 107-122

صادق صالحی؛ ناصر فتاحی؛ زهرا همتی گویمی؛ سمیه حبیبی