دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 1-204 
1. اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی

صفحه 11-24

احمد جعفری صمیمی؛ شیما خبره


7. ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر

صفحه 126-147

علی خاکساری؛ سعید ابراهیم نیا سماکوش؛ محمد دامادی؛ وحید معزز