دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 11-204 
7. بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی

صفحه 126-146

شیرین اربابیان؛ زهرا زمانی؛ معصومه رحیمی


8. ارایه‌ی الگویی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژه‌ی گردشگری شهری (نمونه: شهر شیراز)

صفحه 147-161

محمد حسین سرایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ میثم صفرپور؛ یونس شاکری