دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-217 
6. بررسی‌تاثیر نمادها و نشانه های شهری در توسعه گردشگری (مطالعه ی موردی: شهر‌تبریز)

صفحه 118-140

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی اصل؛ مهدی اسلامی؛ وحید صلاحی ساریخان بیگلو


7. معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر و گردشگری در شهر همدان

صفحه 141-159

علی اکبر شمسی پور؛ رحیم فرخ نیا؛ راحله علیرضایی