دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 11-211 
1. بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران

صفحه 11-33

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ حسین بلوچی؛ حسین فارسی زاده


3. بررسی روابط میان کیفیت، اعتماد، رضایت و وفاداری الکترونیکی در صنعت هتلداری

صفحه 52-71

حسین رضایی دولت آبادی؛ محمد شریفی تهرانی؛ محمد علی شفیعی عربی؛ کوروش اسفندیار