دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1395 
2. سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت

صفحه 33-53

عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ مصطفی رضایی راد