دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1395 
2. بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

صفحه 33-57

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق