دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1396 
3. بررسی عوامل موثر بر رفتار کارمندان به عنوان سفیران برند در صنعت هتلداری

صفحه 56-74

سیدحمید خداداد حسینی؛ زینب میرزایی؛ مهرعلی همتی نژاد طولی