دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1-170 
2. تحلیل تطبیقی ساختار مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم درکشورهای منتخب

صفحه 31-58

الهه انزایی؛ قدیر فیروزنیا؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


3. ارائه سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه برای گردشگران گروهی

صفحه 59-76

نرگس خاتون مشتاقی؛ حامد وحدت نژاد؛ محمد قاسمی گل


5. تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی

صفحه 105-136

محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید هادی کریمی