دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 1-163 
3. تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه‌ای عوامل ادراکی و رضایتمندی

صفحه 59-81

اکبر قاسمی یالقوزآغاج؛ احمد اسدزاده؛ محمد حسین ایمانی خوشخو؛ یونس جبارزاده