دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1398 
9. بررسی تاثیر رویدادهای فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر کرج)

صفحه 147-161

یزدان شیرمحمدی؛ اسحاق جلالیان؛ زینب هاشمی باغی؛ سعید ترکاشوند


10. تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگری

صفحه 163-179

اسرافیل علاء؛ جواد حاتمی؛ امینه احمدی؛ حسنعلی آقاجانی


11. طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در توریسم فرهنگی ایران

صفحه 181-195

فریده کمری؛ سید محمدرضا حسینی؛ صیدمهدی ویسه؛ محمود رضا مستقیمی