دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، خرداد 1399 
توسعه صنعت گردشگری با رویکرد بازاریابی سولومو

صفحه 55-69

10.22080/jtpd.2020.18085.3214

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ نیلوفر هادیان فر