دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1399 
4. توسعه صنعت گردشگری با رویکرد بازاریابی سولومو

صفحه 55-69

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ نیلوفر هادیان فر


9. بازنمایی هویت ملی در جاذبه های گردشگری تاریخی شهر اصفهان

صفحه 145-160

حمیدرضا صادقی؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی