دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399 
1. طراحی مدل رفتاری توسعه‌ی صنعت گردشگری ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی

صفحه 7-22

محمد تقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ اصغر ابوالحسنی؛ صمد خباز باویل


10. تدوین استراتژی‌های بخش گردشگری با رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

صفحه 191-207

سعید سعیدپور؛ آذر سفیدی؛ علی تیزرو؛ رضا احمدی کهنعلی