دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، آذر 1399 
واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی برتکنیک فراترکیب

صفحه 101-120

10.22080/jtpd.2020.17753.3180

عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمدجواد تقی پوریان