دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1400 
1. تبیین نقش مولفه‌های موثر بر توسعه گردشگری اجتماع محور (مطالعه موردی: روستاهای استان گیلان)

صفحه 1-27

سیده فاطمه امامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری


3. بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا با استفاده از روش‌شناسی کیو

صفحه 48-72

سید علیقلی روشن؛ باقر کرد؛ فرحناز آهنگ؛ مسعود آفرین‌فر؛ حسن غفاری


6. تبیین مدل ساختاری برند گردشگری شهری با تأکید بر مؤلفه‌های برندسازی (مطالعه موردی شهداد)

صفحه 128-147

بهنام نظری زاده؛ سیدعلی الحسینی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ سعیده مؤیدفر


10. طراحی و تبیین الگوی کسب و کارهای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 219-244

علی طیبی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد تقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی