دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1400 
4. تحلیل پراکنش فضایی خدمات زیرساختی عمومی و رفاهی گردشگری در ایران

صفحه 99-121

ابوطالب قاسمی وسمه جانی؛ فرهاد عزیزپور؛ عذرا عزیزی؛ بهرام کریمی


9. ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری با رویکرد جذب سرمایه‌گذار (نمونه موردی شهرستان نهاوند)

صفحه 231-260

محمدبشیر رباطی؛ علیرضا زنگنه؛ اسما کیانی علی آبادی؛ حسن سجادزاده