درباره نشریه

نشریه "برنامه ریزی و توسعه گردشگری" به صاحب امتیازی دانشگاه مازندران در بهار 1391 فعالیت علمی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این نشریه تلاش دارد با همت و یاری پژوهشگران و اساتید حوزه مطالعات بنیادین و کاربردی گردشگری، را در راستای اعتلای بخش گردشگری میهمن عزیزمان، ایران،گام های موثری بردارد.

رسالت نشریه علمی- پژوهشی "برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری " ورود به حوزه­های مطالعاتی و پژوهشی برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری و سرعت و کیفیت بخشیدن به حرکت رو به جلوی این نظام علمی است. بر این اساس این نشریه تلاش خواهد نمود تا با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات گردشگری کشور و همچنین گسترش نظریه­ پردازی و کارکردگرایی، این حوزه مطالعاتی و پژوهشی را از نظر کاربردی و نظری بسط دهد. این مهم بدون همکاری و پژوهش اساتید و محققین نظام­ های مختلف علمی مرتبط با گردشگری مانند برنامه­ ریزی، جغرافیا، جامعه شناسی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، رفتارشناسی، فرهنگ، مدیریت و بازاریابی، اقتصاد، محیط زیست، برنامه­ ریزی شهری و منطقه­ ای و روستایی، میسر نخواهد بود.