برنامه ریزی و توسعه گردشگری (JTPD) - اهداف و چشم انداز