اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی رمضان زاده لسبوئی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

m.ramezanzadehumz.ac.ir

سردبیر

فرامرز بریمانی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

f.barimaniumz.ac.ir

دستیار سردبیر

روزبه میرزائی

استادیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

r.mirzaeiumz.ac.ir

محمد حسن زال

گردشگری میراث دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

m.zaalumz.ac.ir

محمود حسن پور

بازاریابی گردشگری استادیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

m.hasanpourumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فرامرز بریمانی

جغرافیای روستایی استاد دانشگاه مازندران

f.barimaniumz.ac.ir
+98 911 227 2243

مجید یاسوری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

yasoorium.ac.ir
0131-33690274-8

حسنعلی آقاجانی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghaganiumz.ac.ir

محمود ضیایی

جغرافیای شهری (برنامه ریزی گردشگری) استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

mdziaeegmail.com

مهدی رمضان زاده لسبوئی

گردشگری دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

m.ramezanzadehumz.ac.ir

نازنین تبریزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

n.tabriziumz.ac.ir

محمدرضا فرزین

اقتصاد گردشگری دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

b_farzinyahoo.com

سعید رضا اکبریان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه شیراز

akbarianshirazu.ac.ir

مدیر داخلی

نازنین تبریزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

n.tabriziumz.ac.ir